top of page
Crystal Salt

תהליכים

שינוי התנהלות דורש תהליך...

אנחנו כבר יודעים. שינוי התנהלות, מה שכולנו רוצים, דורש תהליך.

משהו מתמשך. עגון. מוחזק. תומך.

וזה בדיוק מה שאני עושה.

תהליך, זה אומר, שנפגשים כמה מפגשים סדנאיים. שמגייסים את משאבי הארגון- משאבי אנוש, פיתוח ארגוני והדרכה, הנהלה ישירה.

זה אומר שיש התחלה אמצע וסוף.

זה אומר שמטמיעים מיומנויות חדשות בין כל פגישה לפגישה.

בנושאים של בניית חוסן אישי וניהולי, שינוי תפיסה ופרדיגמה, התמודדות עם התנסות, הכלה, פיתוח מנהלים ועוד.

זה אומר- שינוי.

bottom of page